Ban quản lý dự án STEP đã họp buổi đầu tiên vào thứ 6, ngày 23/3, theo quyết định chính thức của NHHT. Hai đồng giám đốc BQLDA, anh Tâm và anh Rudi, đã đồng chủ tọa phiên họp.

Trong phiên họp, các bên đã bàn thảo về các vấn đề:

  • Vai trò và trách nhiệm của BQLDA;
  • Tình hình hiện tại và tiến trình của dự án; Tổng quan các công việc đã thực hiện, như Nghiên cứu thị trường (Alexis Lebel trình bày), Khảo sát và đánh giá CNTT (chị Yến trình bày), Khảo sát tổ chức (Simon Roy trình bày);
  • Việc tiếp tục khảo sát khi không có sự tham gia của nhóm DID;
  • Các hoạt động sắp tới (Kế hoạch làm việc năm và giai đoạn thí điểm), các sự kiện sắp tới (Ban chỉ đạo dự án và chuyến khảo sát ở Canada);
  • Thông tin liên lạc (đầu mối liên lạc cho nhóm chuyên gia nước ngoài).

Các bên đã thống nhất họp ban quản lý dự án hàng tháng.