8/8, Ban quản lý dự án (BQLDA) của STEP đã tổ chức buổi họp hàng tháng. Buổi họp được chủ trì bởi hai đồng Giám đốc dự án, ông Nguyễn Thạc Tâm và ông Rudi Schuetz, cùng các nhân sự của DID và NHHT.

Trong buổi họp, BQLDA đã được tóm tắt về tiến trình hiện tại của dự án và ba cấu phần chính (Quản trị rủi ro, Sản phẩm & dịch vụ, CNTT), cũng như về chiến lược Bình đẳng giới và Môi trường, và đã thống nhất về các hoạt động dự án sắp tới.

Đặc biệt, cấu phần CNTT đã được thảo luận kỹ về tiến trình tìm nhà thầu cho hệ thống Core-banking (CBS), cũng như cách để có sự tham gia của NHNN trong công việc này. Ông Rudi Schuetz, giám đốc dự án STEP-DID, đã giải thích sơ bộ về quy trình tìm nhà thầu và sẽ gửi một bản hướng dẫn những thông tin tiếp theo. Ông Rudi đã khẳng định rằng cục CNTT của NHNN sẽ liên tục được câp nhật về tiến trình của dự án. Tuy nhiên, phía NHNN có yêu cầu có thêm các buổi họp và thảo luận để làm rõ và thống nhất về vai trò và các công việc của STEP. Như đã thảo luận nhiều lần, STEP không phải một dự án về CNTT, và cũng không có đủ nguồn lực tài chính và kỹ thuật để thiết lập CBS cho toàn bộ mạng lưới QTDND: CBS mà STEP áp dụng thí điểm trong cấu phần CNTT của mình có thể được điều chỉnh sử dụng bởi NHNN.

STEP sẽ tiếp tục duy trì lịch họp BQLDA hàng tháng. Nhóm dự án đang đẩy nhanh các hoạt động để có thể đạt được kết quả tốt nhất của giai đoạn thực hiện vào cuối năm nay.