[Tuyển dụng] Chuyên gia tư vấn cho hội thảo củng cố kỹ năng lãnh đạo của phụ nữ

Dự án: Đẩy mạnh Hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân (STEP) Cấu phần: Bình đẳng giới Chủ đề: Kỹ năng lãnh đạo Địa điểm: Hà Nội, Vinh, Cần Thơ Số ngày: 20 ngày Thời gian làm việc: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 10/11/2020 (dự kiến) I GIỚI THIỆU Được thành lập vào năm 1970, […]

Read More

[Tuyển dụng] TƯ VẤN TRONG NƯỚC CHO BÀI TRÌNH BÀY VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Dự án: Đẩy mạnh Hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân (STEP) Hợp phần: Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Chủ đề: Đẩy mạnh phát triển bền vững trong hoạt động cho vay vốn của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Địa điểm: Hà Nội, Vinh, Cần Thơ Số ngày làm […]

Read More