Dự án: Đẩy mạnh Hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân (STEP)
Hợp phần: Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Chủ đề: Đẩy mạnh phát triển bền vững trong hoạt động cho vay vốn của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)

Địa điểm: Hà Nội, Vinh, Cần Thơ
Số ngày làm việc: 20 ngày
Thời gian làm việc: từ ngày 6/10/2020 đến ngày 25/11/2020 (dự kiến)

I. GIỚI THIỆU

Cơ quan phát triển quốc tế Desjardins (DID) trực thuộc Tập đoàn Desjardins được thành lập vào năm 1970 với mục tiêu tăng cường sức mạnh của ngành tài chính vi mô và cung cấp cho người dân các quốc gia mới nổi và đang phát triển khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn, đa dạng, phù hợp với nhu cầu. Sứ mệnh của DID là trao quyền cho những người có hoàn cảnh khó khăn bằng cách cung cấp cho họ quyền tiếp cận các dịch vụ tài chính đa dạng, hỗ trợ tích lũy tài sản cho cá nhân và cộng đồng.
Dự án Đẩy mạnh Hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân (STEP) do Bộ các vấn đề toàn cầu (Global Affairs Canada) tài trợ với mục tiêu hỗ trợ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) và hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) trong quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa bắt đầu từ năm 2012. Dự án có mục tiêu cuối cùng là tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính đa dạng cho nam giới và nữ giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn Việt Nam thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa NHHT và mạng lưới QTDND. Với hai triệu thành viên chủ yếu sinh sống tại khu vực nông thôn, NHHT và hệ thống QTDND cung cấp đòn bẩy hiệu quả giúp giảm nghèo thông qua khuyến khích tiếp cận các dịch vụ tài chính ở khu vực nông nghiệp và nông thôn.

Dự án STEP triển khai thí điểm tại 75 QTDND và 13 chi nhánh Ngân hàng Hợp tác trên 14 tỉnh thành trong cả nước.

Quản lý rủi ro môi trường và xã hội
Thống nhất với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Canada về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường thông qua Luật Đánh giá môi trường, dự án STEP hướng tới cải thiện tiếp cận tài chính cho nữ giới và nam giới tại các khu vực nông thôn Việt Nam, đồng thời tăng cường những tác động tích cực đến môi trường. Trong phạm vi các hoạt động dự án, STEP khuyến khích tiếp cận tín dụng xanh tại NHHT và mạng lưới QTDND thông qua lồng ghép các yếu tố môi trường trong khung hoạt động tín dụng vi mô, tạo điều kiện cho việc quản lý các rủi ro môi trường hiệu quả hơn.
Với thực tế hầu hết các hoạt động giao dịch của QTDND đều đối mặt một phần nhất định với các rủi ro môi trường và xã hội (E&S), việc đánh giá tác động tiềm ẩn là tối cần thiết để duy trì tài chính bền vững cho cả bên vay và bên cấp tín dụng. Để hỗ trợ NHHT và mạng lưới QTDND tích hợp các tiêu chí môi trường ngày càng quan trọng vào khung quản trị rủi ro, dự án STEP đã phát triển Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) với vai trò định hướng chiến lược cho việc bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động can thiệp và cung cấp giải pháp, thống nhất với các chính sách quốc gia và thực hành tốt tại địa phương.
Kế hoạch quản lý môi trường cung cấp các công cụ hữu ích cho các QTDND bao gồm:
• Phương pháp và công cụ đánh giá rủi ro môi trường và xã hội thông qua quy trình thẩm định đề xuất vay vốn của các QTDND, điều chỉnh theo bối cảnh và mục tiêu của mạng lưới QTDND, thống nhất với những thách thức môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt;
• Quy trình đánh giá rủi ro môi trường & xã hội dần được thống nhất trong các bước chủ chốt của quy trình cấp vốn: (i) đơn xin cấp vốn, (ii) phân tích khoản vay, (iii) giải ngân và ký kết hợp đồng (iv) theo dõi và báo cáo với các chỉ số E&S đề xuất trong EMP;
• Các công cụ được thiết kế riêng nhằm xác định và đánh giá rủi ro E&S thuộc danh mục loại trừ cho vay, cung cấp các bảng thông tin phân loại rủi ro môi trường và xã hội.

II KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Mục tiêu tổng thế của hoạt động này là nhằm tăng cường nhận thức của những người tham gia về tác động tiềm ẩn của các nguy cơ E&S trong hoạt động sản xuất kinh doanh của thành viên cũng như trong hoạt động của các QTDND. Điều này bắt nguồn từ thực tế rằng các tác động môi trường và xã hội mà các doanh nghiệp phải đối mặt có thể gây chậm trễ hoạt động sản xuất, ảnh hưởng đến danh tiếng, khả năng bị rút giấy phép hoạt động và những thất thoát tài chính khó lường. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để nâng cao sự phát triển bền vững thông qua hoạt động cho vay vốn của các QTDND và hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành tài chính vi mô tại Việt Nam.

Sau hội thảo, 80% người tham dự có thể:
• Hiểu được sự cần thiết của việc đánh giá tác động môi trường và xã hội trong hoạt động của tổ chức;
• Có kiến thức về các thực hành tốt nhất trong đánh giá và quản lý rủi ro E&S, biết cách áp dụng các phương pháp và công cụ do STEP thiết kế tại QTDND của mình.

III. PHẠM VI CÔNG VIỆC

• Trình bày với STEP nguyên nhân, các luận cứ và tình hình Việt Nam hiện nay để nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức và giới thiệu các thực hành tốt về đánh giá tác động môi trường và xã hội trong ngành tài chính vi mô.
• Thống nhất với STEP về các ý tưởng, khái niệm, hướng tiếp cận và tài liệu sẽ trình bày trong hội thảo.
• Phối hợp với STEP để chuẩn bị nội dung và tài liệu.
• Thực hiện hội thảo với người tham dự (cán bộ và quản lý) đến từ 75 QTDND.
• Chuẩn bị báo cáo hội thảo trong đó tóm tắt các khái niệm đã trình bày, các thách thức trong quá trình thu hút sự quan tâm của người tham dự và thống nhất các phương pháp hiệu quả nhất để triển khai tại QTDND nhằm cải thiện khung đánh giá và quản lý E&S trong mạng lưới QTDND.

IV. KẾT QUẢ

Việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi tư vấn hoàn thành các nhiệm vụ sau:
• Xây dựng nội dung và tài liệu (cả tiếng anh và tiếng việt) như đã thống nhất với STEP.
• Dự thảo tài liệu đào tạo phải được gửi cho STEP trước ngày 7 tháng 10.
• Thực hiện hội thảo (bằng tiếng việt) kéo dài 60 phút cho học viên đến từ 75 QTDND.
• Báo cáo hoạt động tư vấn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) trong vòng 5 ngày sau hội thảo.

V. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC DỰ KIẾN

  • Chuẩn bị nội dung hội thảo: Ngày 6 đến 9 tháng 10
  • Trình bày tại 3 hội thảo tại Hà Nội: Ngày 12, 15 và 19 tháng 10
  • Trình bày tại 3 hội thảo tại Vinh: Ngày 27, 29 tháng 10 và ngày 3 tháng 11
  • Trình bày tại 3 hội thảo tại Cần Thơ: Ngày 10, 12 và 17 tháng 11 năm 2020
  • Chuẩn bị báo cáo hoạt động tư vấn: Tháng 11 năm 2020
  • Tổng số ngày làm việc: 20

VI. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

• Có bằng thạc sĩ về môi trường, quản lý tài nguyên, nghiên cứu phát triển quốc tế/nông thôn hoặc các lĩnh vực phù hợp khác;
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm là việc về tài chính xanh, tài chính vi mô hoặc đánh giá môi trường và xã hội;
• Có kiến thức và kinh nghiệm tốt về hoạt động đào tạo và hướng dẫn;
• Có kinh nghiệm làm việc với khu vực tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính vi mô và/hoặc ngân hàng là lợi thế;
• Có khả năng giao tiếp tốt với nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

VII. NỘP HỒ SƠ

  • TOR: tiếng Việt / tiếng Anh
  • Ứng viên quan tâm cần gửi hồ sơ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt cùng mới mức phí tư vấn đề xuất cho info@did-step.com.
  • Thời hạn nộp hồ sơ là ngày 30/09/2020. Chỉ ứng viên đủ điều kiện mới được liên hệ.