Dự án: Đẩy mạnh Hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân (STEP)
Cấu phần: Bình đẳng giới

Chủ đề: Kỹ năng lãnh đạo
Địa điểm: Hà Nội, Vinh, Cần Thơ
Số ngày: 20 ngày
Thời gian làm việc: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 10/11/2020 (dự kiến)

I GIỚI THIỆU

Được thành lập vào năm 1970, Développement international Desjardins (DID) trực thuộc Tập đoàn Desjardins với mục tiêu tăng cường lĩnh vực tài chính bao trùm và cung cấp cho người dân các nước đang phát triển khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính đa dạng, an toàn phù hợp với nhu cầu của họ. Sứ mệnh của DID là trao quyền cho những người có hoàn cảnh khó khăn bằng cách cung khả năng tiếp cận tới các dịch vụ tài chính đa dạng và góp phần tích lũy tài sản cá nhân và cho cộng đồng.
Dự án Đẩy mạnh Hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân (STEP) do Bộ các vấn đề toàn cầu (Global Affairs Canada) tài trợ với mục tiêu hỗ trợ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) và hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) trong quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa bắt đầu từ năm 2012. Dự án có mục tiêu cuối cùng là nhằm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính đa dạng cho nam giới và nữ giới trong lĩnh vực nông nghiệp tại khu vực nông thôn Việt Nam thông qua NHHT và hệ thống QTDND gắn kết và hoạt động hiệu quả hơn. Với hai triệu thành viên chủ yếu ở khu vực nông thôn, NHHT và hệ thống QTDND tạo đòn bẩy mạnh mẽ để giảm nghèo bằng cách khuyến khích tiếp cận các dịch vụ tài chính ở khu vực nông thôn và nông nghiệp.
Dự án STEP triển khai hỗ trợ cho 75 QTDND thí điểm tại 13 chi nhánh Ngân hàng Hợp tác trên 14 tỉnh thành trong cả nước.

Cấu phần Bình đẳng giới
Phù hợp với Chính sách Hỗ trợ Quốc tế về Nữ quyền của Canada, trong đó ghi nhận hỗ trợ bình đẳng giới là cách tốt nhất để xây dựng sự phát triển toàn diện và để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói, dự án STEP cam kết hỗ trợ nhiều hơn tăng cường khả năng tiếp cận một cách công bằng cho phụ nữ tới những sản phẩm và dịch vụ tài chính mà họ cần để đảm bảo quyền bình đẳng trong hoạt động kinh tế và xã hội.Trong phạm vi nguồn lực sẵn có, dự án giúp giảm thiểu khoảng cách có thể quan sát được giữa nam giới và phụ nữ thông qua kế hoạch hành động xuyên suốt. Dự án STEP đã phát triển Chiến lược Bình đẳng giới (GES) dựa trên các kết quả phân tích giới để giải quyết các bất bình đẳng có ảnh hưởng đến nữ giới và nam giới.

Các lĩnh vực can thiệp giới tuân theo bốn đòn bẩy chiến lược của các hoạt động do DID triển khai trong khuôn khổ chính sách về giới, đó là:

 • Tiếp cận nguồn lực: phụ nữ tiếp cận công bằng với các dịch vụ tài chính và phi tài chính phù hợp với nhu cầu của họ.
 • Tiếp cận việc làm: khuyến khích việc quản lý nguồn nhân lực thực tiễn có tính đến nhu cầu cụ thể của phụ nữ để thúc đẩy bình đẳng giới tại cơ sở.
 • Tiếp cận quyền quyết định: thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ vào các vị trí chịu trách nhiệm trong cơ quan.
 • Tiếp cận kiến thức: khuyến khích phụ nữ tiếp thu kiến thức cần thiết để quản lý tài chính cá nhân và kiến thức cơ bản để hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận.

II KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Mục tiêu tổng thể của nhiệm vụ này là nâng cao năng lực cho các học viên về các hành vi và thực hành tốt nhất để áp dụng và cải thiện kỹ năng lãnh đạo cũng như nâng cao nhận thức về những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt trong vai trò lãnh đạo.

Kết quả từ việc thu thập dữ liệu phân tách giới tính của 75 QTDND cho thấy hầu như rất ít phụ nữ tham gia vào trong Ban điều hành và Giám đốc của QTDND. Việc cải thiện đa dạng giới ở cấp cao nhất có thể mang lại lợi ích kinh doanh cho doanh nghiệp bao gồm gia tăng lợi nhuận và năng suất cũng như nâng cao khả năng giữ chân nhân tài và khả năng sáng tạo lớn hơn. Do đó, việc nâng cao nhận thức của các nhà quản lý QTDND và những người ra quyết định về tầm quan trọng của việc đưa phụ nữ tham gia vào quá trình ra quyết định thô

ng qua gia tăng sự hiện diện của họ trong đội ngũ quản lý và ban giám đốc là vô cùng cần thiết.

Sau hội thảo, sẽ có :
• 80% thành viên tham gia có được kiến thức về các hành vi và các thực hành lãnh đạo tốt nhất;
• 80% thành viên tham gia hiểu được những rào cản vô hình hoặc chủ quan ngăn cản phụ nữ thăng tiến lên các vị trí cao nhất trong tổ chức của họ (hiệu ứng trần);
• 80% thành viên tham gia hiểu được lợi ích của việc tăng số lượng phụ nữ ở các vị trí quản lý và ra quyết định.

III PHẠM VI CÔNG VIỆC

• Trình bày với Chuyên gia về Bình đẳng giới của STEP những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt để đạt được vai trò lãnh đạo;
• Đồng thuận với Chuyên gia Bình đẳng giới của STEP về các ý tưởng, khái niệm, cách tiếp cận và tài liệu sẽ được trình bày;
• Phối hợp với Chuyên gia Bình đẳng giới của STEP chuẩn bị nội dung và tài liệu;
• Phát triển nội dung tài liệu cho hội thảo về: i)thực hành và các hành vi cơ bản để phát triển kỹ năng lãnh đạo và ii) những thách thức cụ thể mà phụ nữ thường phải đối mặt trong vai trò lãnh đạo.
• Trình bày tại 9 hội thảo (tiếng việt) cho các học viên (quản lý và nhân viên) của 75 QTDND;
• Chuẩn bị báo cáo tóm tắt các nội dung đã được trình bày tại hội thảo, thách thức trong quá trình thu hút sự quan tâm và các phương pháp hay nhất đã được thống nhất để triển khai tại QTDND nhằm nâng cao sự hiện diện của phụ nữ trong phòng ban chức năng ra quyết định.

IV KẾT QUẢ

• Xây dựng tài liệu nội dung cho các hội thảo đã được thông qua với chuyên gia Bình Đẳng Giới của STEP (cả tiếng anh và tiếng việt)

o Bản thảo đầu tiên của tài liệu cần phải được nộp cho STEP trước 7/10/2020
• Trình bày tại 9 buổi hội thảo với các học viên đến từ 75 QTDND tại Hà Nội, Vinh và Cần Thơ
• Báo cáo hoạt động tư vấn (cả tiếng anh và tiếng việt) trong vòng 5 ngày làm việc sau khi kết thúc tất cả các buổi hội thảo.

V KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC DỰ KIẾN

 • Chuẩn bị nội dung hội thảo về vai trò lãnh đạo của phụ nữ: Từ 06/10 đến 09/10
 • Trình bày tại 3 hội thảo tại Hà Nội: Tháng 10 – 2020
 • Trình bày tại 3 hội thảo tại Vinh: Tháng 11 – 2020
 • Trình bày tại 3 hội thảo tại Cần Thơ: Tháng 11 – 2020
 • Chuẩn bị báo cáo hoạt động tư vấn:  Tháng 11 – 2020

VI YÊU CẦU ỨNG VIÊN

• Có bằng thạc sĩ về xã hội học, tâm lý học, nguồn nhân lực, nghiên cứu giới tính, nhân quyền, nghiên cứu phát triển hoặc các lĩnh vực liên quan;
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo, kỹ năng mềm và trao quyền cho phụ nữ;
• Có kiến thức và kinh nghiệm vững vàng trong các hoạt động đào tạo và tập huấn;
• Có kinh nghiệm làm việc với lĩnh vực tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính vi mô và / hoặc lĩnh vực ngân hàng là một lợi thế;
• Kiến thức sâu rộng về giao tiếp với nhiều bên liên quan.

VII NỘP HỒ SƠ

 • TOR: Tiếng Việt / Tiếng Anh
 • Ứng viên quan tâm cần gửi CV (tiếng anh or tiếng việt) cùng với mức phí đề xuất tư vấn cho Phạm Thị Kiều Loan, Chuyên gia Bình đẳng giới, loan.pham-thi-kieu@did-step.com
 • Hoặc info@did-step.com
 • Thời hạn nộp hồ sơ là ngày 30/09/2020. Chỉ ứng viên đủ điều kiện mới được liên hệ.