THƯ MỜI TƯ VẤN TRONG NƯỚC: Xây dựng bộ công cụ marketing quảng bá sản phẩm tín dụng và dịch vụ phát triển kinh doanh dành cho QTDND

Để hỗ trợ QTDND thu hút thêm thành viên và qua đó thực hiện chiến lược tài chính bao trùm cho người dân tại khu vực nông thôn, dự án STEP đã phối hợp một nhà tư vấn địa phương để phát triển chiến lược marketing. Mục tiêu của chiến lược nhằm tìm ra giải […]

Read More