Để hỗ trợ kỹ thuật cho việc theo dõi và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của dự án, STEP mong muốn tuyển dụng tư vấn để thực hiện công việc thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu theo các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động dự án. Chuyên gia tư vấn cũng sẽ giúp trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu và giải trình các các kết quả hoạt động đóng góp như thế nào vào việc thực hiện các mục tiêu cuối cùng của STEP.

Điều khoản tham chiếu cho tư vấn được đăng trên website của dự án STEP tại đường link sau đây: https://did-step.com/tor/External%20consultant_MEL.zip

Các công ty/tư vấn cá nhân quan tâm có thể nộp Hồ sơ đề xuất trong đó nêu rõ năng lực và chào giá cho công việc này. Hồ sơ đề xuất gửi đến địa chỉ email info@did-step.comhuong.tran-thi-thanh@did-step.com . Tiêu đề email ghi rõ “Đề xuất DID2023 – tư vấn giám sát & đánh giá”.

Hạn nộp đề xuất là Thứ hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023, giờ Hà Nội.