Global Affairs Canada

Nhà tài trợ chính của dự án STEP

Global Affairs Canada – nhà tài trợ chính của dự án STEP – là một đơn vị của Chính phủ Canada chịu trách nhiệm quản lý quan hệ ngoại giao và tư vấn, nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế, cũng như lãnh đạo các hoạt động phát triển quốc tế và hỗ trợ nhân đạo của Canada.

Những sự hỗ trợ của Global Affairs Canada dành cho dự án STEP thể hiện những nỗ lực của chính phủ Canada nhằm đẩy mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam, từ đó giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Nó cũng cho thấy cam kết của Canada đối với Việt Nam nhằm cùng hợp tác giúp tăng cường tiếp cận tới tài chính nông nghiệp, thông qua việc nâng cao hiệu quả của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) cùng mạng lưới QTDND, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các khách hàng nông thôn.