[Tuyển dụng] TƯ VẤN TRONG NƯỚC CHO BÀI TRÌNH BÀY VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Dự án: Đẩy mạnh Hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân (STEP) Hợp phần: Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Chủ đề: Đẩy mạnh phát triển bền vững trong hoạt động cho vay vốn của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Địa điểm: Hà Nội, Vinh,...

Buổi hướng dẫn sử dụng PRMS đầu tiên

Thứ 6, ngày 12 tháng 6 năm 2020, STEP đã tổ chức thành công hai buổi tập huấn đầu tiên kéo dài nửa ngày về Hệ thống PRMS ('Hệ thống Quản lý Báo cáo QTDND') cho các cán bộ và lãnh đạo NHHT Hội sở, những người dùng cuối của...