XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VỮNG MẠNH

Theo định hướng phát triển kinh tế bền vững và hòa nhập toàn diện, dự án STEP (được tài trợ bởi Global Affairs Canada, đồng thực hiện bởi Développement International Desjardins và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam) được thực hiện nhằm thúc đẩy tiếp cận tài chính cho nam giới và nữ giới vùng nông thôn Việt Nam, thông qua một mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác hiệu quả hơn.

Dự án được thực hiện ở 14 tỉnh thành trải dài trên 3 miền Việt Nam.

Chi tiết

NHÂN SỰ DỰ ÁN

Chi tiết